• WPT Team

ธปท.สำรองเงินแลกปีใหม่ 1.2หมื่นล้านลดลง 5%


นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในช่วงสิ้นเดือนธันวาคม 2563 และช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ซึ่งประชาชนมีความต้องการใช้ธนบัตรในระดับสูงกว่าปกติ นั้น ธปท. ได้พิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจ รวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายของประชาชน โดยประมาณการว่าธนาคารพาณิชย์จะมีการเบิกจ่ายธนบัตรจาก ธปท. ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนเทศกาลปีใหม่ 2564 เป็นมูลค่าสุทธิประมาณ 120,000 ล้านบาท ลดลงประมาณ 5 %จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากความกังวลต่อสถานการณ์ COVID-19 ที่อาจกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวลง และการจับจ่ายใช้สอยโดยรวม


ทั้งนี้ ธปท. ได้เตรียมสำรองธนบัตรชนิดราคาต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการไว้อย่างเพียงพอ
60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228