• WPT Team

ธปท.เปิดสถิติระบบดิจิทัลแบงก์ขัดข้อง

ธปท. เปิดเผยข้อมูลสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องของธนาคารพาณิชย์ กรุงไทยครองแชมป์อันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นแบงก์กรุงเทพ


นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการช าระเงินและเทคโนโลยี ทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสถิติระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องของธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบคุณภาพการให้บริการของ ธนาคารพาณิชย์ในเรื่องการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และได้รับการสื่อสารอย่างมี ประสิทธิภาพเมื่อระบบเกิดเหตุขัดข้อง


การดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับที่ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์เน้นให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ของประชาชน ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้บริการ เห็นได้จาก ปริมาณธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งการ ให้บริการอย่างต่อเนื่องถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการยอมรับและนำไปสู่การให้บริการผ่านระบบ ดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ


ทั้งนี้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 ธนาคารกรุงไทยมีระบบขัดข้องสูงสุด จำนวน 11 ครั้งแยกเป็นขัดข้องโมบายแบงก์กิ้ง 7ครั้ง อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง 2 ครั้ง และระบบเอทีเอ็ม 1 ครั้ง และระบบสาขา 1 ครั้ง รองลงมาเป็นธนาคารรุงเทพ มีระบบขัดข้องรวม 8 ครั้ง เป็นการแบ่งเป็นการขัดข้องของโมบายแบงกิ้ง 5 ครั้ง อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง 2 ครั้ง และระบบเอทีเอ็ม 1 ครั้ง


ทั้งธปท. จึงได้ออกหนังสือเวียนเลขที่ ธปท. ฝตท.(01) ว.1208/2562 เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง เปิดเผยข้อมูลสถิติระบบขัดข้องที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้ารายย่อยในช่องทางการให้บริการหลัก ได้แก่ Mobile Banking Internet Banking ATM/CDM และสาขา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้เปิดเผย บนเว็บไซต์ของธนาคารพาณิชย์และ ธปท. เปิดเผยในภาพรวมของระบบธนาคารพาณิชย์เป็นประจ าทุก ไตรมาส เริ่มเปิดเผยข้อมูลของไตรมาส 2 ปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป


การเปิดเผยภาพรวมข้อมูลสถิติดังกล่าว สามารถติดตามได้ที่ BOT Website (www.bot.or.th) หัวข้อ “เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์/คุณภาพบริการทางการเงิน” และเลือก “สถิติระบบขัดข้องผ่านบริการ ส าคัญ” ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประชาชนสามารถสอบถามได้ที่ธนาคารพาณิชย์โดยตรง หรือ สอบถามศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. โทร. 1213

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228