• WPT Team

บีทีเอส กรุ๊ปฯ รับรางวัล DRIVE AWARD 2019


นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ (ขวา) ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เป็นผู้แทนบริษัทขึ้นรับรางวัล DRIVE AWARD 2019 กลุ่มธุรกิจบริการ (Services) ในฐานะที่บีทีเอส กรุ๊ปฯ เป็นองค์กรที่มีนวตกรรม มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ มีการสร้าง INNOVATION ที่ผลักดันให้เกิดนวตกรรมใหม่ๆ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน ช่วยผลักดันเศรษฐกิจให้ก้าวไปข้างหน้า สร้างความเป็นมาตรฐานของไทยขึ้นมา และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคม ตลอดจนสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยมี ดร.วิเลิศ ภูริวัชร (กลาง) คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายชาติชาย พยุหนาวีชัย (ซ้าย) นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัลมอบรางวัล ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228