• WPT Team

BTS รับรางวัลเกียรติยศ “Thailand ‘s Top Corporate Brand 2019”


นายอาณัติ อาภาภิรม กรรมการบริหาร บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ หรือ BTS รับรางวัลเกียรติยศ “Thailand ‘s Top Corporate Brand 2019” บริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ด้วยมูลค่าแบรนด์องค์กร 49,511 ล้านบาท จาก ศาสตราจารย์ ดร.บัญฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2019” ณ หอประชุมศุภกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รัชดาภิเษก

ทั้งนี้ รางวัลทรงเกียรตินี้ เป็นผลจากการทำวิจัยเรื่อง “การวัดมูลค่าและการจัดอันดับแบรนด์องค์กรใน ASEAN และประเทศไทย ประจำปี 2562” ของหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด (Master in Branding and Marketing Program) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ อาจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผู้สร้างเครื่องมือชี้วัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาการวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรในประเทศไทยและภูมิภาคอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทราบถึงมูลค่าเป็นตัวเงิน ส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างแบรนด์องค์กร และให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นในองค์กรนั้น ๆ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างแข็งแรง ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228