• WPT Team

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ “ DJSI ” ต่อเนื่องปีที่ 3

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ “ DJSI ” ต่อเนื่องปีที่ 3

ขึ้นแท่น "ผู้นำ "กลุ่มอุตสาหกรรม คมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม “ระดับโลก”

พร้อมติดหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2563 ติดต่อเป็นปีที่ 2

รายงานข่าวจากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2020 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งนับเป็นบริษัทด้านคมนาคมขนส่งทางรางแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ นอกจากนี้ จากผลการประเมินคะแนนในปีนี้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ยังได้รับการคัดเลือกเป็น "ผู้นำ" (DJSI INDUSTRY LEADER)ในหมวดอุตสาหกรรม คมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม (Transportation and Transportation Infrastructure) อีกด้วยทั้งนี้นำมาซึ่งความภาคภูมิใจขององค์กรและประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก สะท้อนความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการท่ามกลางช่วงเวลาที่ท้าทาย และการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน


อนึ่ง DJSI จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือของ S&P Global และ SAM ถือเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน รวมถึงการสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสีย


ในขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 โดยบริษัท บีทีเอส กรุ๊ปฯ ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 2 ในกลุ่มการบริการ ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน จนเป็นที่ยอมรับทั้งด้านผลประกอบการ ตลอดจนมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควบคู่กับการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม หรือ ESG (Environmental, Social and Governance)

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228