• WPT Team

BTS ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก “FTSE4Good ” ต่อเนื่องปีที่4


บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอสกรุ๊ปฯ (BTS ) ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนี FTSE4Good Index Series ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จาก ฟุซซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีชั้นนำด้านความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ที่ประเมินศักยภาพขององค์กรในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งการจัดอันดับ เพื่อให้นักลงทุนและหลักทรัพย์จัดการกองทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน รวมทั้งเป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม การที่บีทีเอสกรุ๊ปได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนี FTSE4Good Index Series สะท้อนถึงความมุ่งมั่นการพัฒนาธุรกิจ ควบคู่กับความรับผิดชอบขององค์กรด้านดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีธรรมาภิบาลที่ดี60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228