• WPT Team

บีทีเอส กรุ๊ปฯ รับรางวัลเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2562


บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Recognition) ประจำปี 2562 จากสถาบันไทยพัฒน์ จากการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในด้านต่างๆ ต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วนและโปร่งใส ผ่านรูปแบบของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบีทีเอสกรุ๊ปฯ ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนที่มีความรับผิดชอบและคำนึงถึงประเด็นด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ ESG (Environmental, Social and Governance)สถาบันไทยพัฒน์ ได้ประกาศรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2562 ให้แก่บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจรวม 84 รางวัล โดยพิจารณาจากบริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (sustainability disclosure community : SDC) ที่มีการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ในรูปแบบของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน หรือรูปแบบอื่นๆ โดยรางวัลดังกล่าวแบ่งเป็น รางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 27 รางวัล ประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition 21 รางวัล และกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement 36 รางวัล

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228