• Chatchai

ซีอีโอ ซีพีเอฟ รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึกเสมาคุณูปการ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ให้กับนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ เพื่อเชิดชูเกียรติต่อผู้ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมงานด้านการศึกษาของกระทรวงฯ จากการสนับสนุนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED อย่างต่อเนื่อง ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต./

TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook