กรมบัญชีกลางจับมือเซเว่น ฯ เพิ่มช่องทางการรับจ่ายเงินให้กับหน่วยงานภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการรับชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ของรัฐบาล โดยกรมบัญชีกลางได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เพื่อเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินรายได้และเงินอื่น ๆ จากประชาชนและภาคธุรกิจ ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว โดยสามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ตลอด 24 ชั่วโมง เปิดให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

สำหรับระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) เป็นระบบงานเบ็ดเสร็จสำหรับการรับและนำเงินส่งคลังของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งครอบคลุมการทำธุรกรรมระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจ และภาครัฐกับภาคประชาชน เช่น การจ่ายค่าปรับ ค่าเช่า ค่าใบรับรอง ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต โดยประชาชนและภาคธุรกิจไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อที่ส่วนราชการด้วยตนเอง สามารถทำธุรกรรมผ่านทางเว็บไซต์ https://epayment.cgd.go.th โดยการออกใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) เพียงเลือกรายการหรือหน่วยงานที่ต้องการ และนำไปชำระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส ATM Internet Banking หรือชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต/เดบิต ผ่านระบบการรับชำระเงินกลางฯ เมื่อประชาชนและภาคธุรกิจชำระเงินสำเร็จแล้วจะได้รับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ทันที


ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานนำร่องที่เริ่มดำเนินการรับชำระเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบการรับชำระเงินกลางฯ แล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมธนารักษ์ รวมทั้งได้เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งเป็นระบบกลางในการให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการ และมีแผนจะขยายผลให้ส่วนราชการ

ที่มีความพร้อมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อีก 33 หน่วยงาน