• Chatchai

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เลื่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นออกไปไม่มีกำหนด จ่ายเงินปันผล 0.005 บาทตามที่คณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด -19 เริ่มกระจายในวงกว้าง และยังไม่สามารถคาดการณ์ถึงแนวโน้มของความรุนแรงได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการ วันที่ 26 มีนาคม 2563 จึงมีมติดังนี้


1. เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด โดยธนาคารจะกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและแจ้งกำหนดวันประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้ทราบอีกครั้ง


2. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร โดยธนาคารจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 (Record Date) และจะจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228