• noptanitc

"นายอดิศร เสริมชัยวงศ์"ลาออก CEO ซีไอเอ็มบี ไทย มีผล 15 ก.ย.นี้ตามที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการลาออกของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมพิเศษครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 รับทราบการลาออกของ "นายอดิศร เสริมชัยวงศ์" จากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ตัดสินใจโดยผ่านการไตร่ตรองมาอย่างรอบคอบ เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปทำงานในธุรกิจที่เหมาะสมกับประสบการณ์และเป็นความชอบส่วนตัว ทั้งนี้ การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของธนาคารให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อนายอดิศรฯ พ้นจากตำแหน่ง โดยขณะนี้การแต่งตั้งดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ธนาคารจะแจ้งให้ทราบต่อไป

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228