ซีไอเอ็มบี ไทย กำไรสุทธิ 728 ล้านบาท เติบโต 35.5%


ผลดำเนินงานงวด 9 เดือน 2562 มีรายได้จากการดำเนินงาน 10,386 ล้านบาท กำไรสุทธิ 728 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 190 ล้านบาท หรือ 35.5% และสำรองหนี้สงสัยจะสูญลดลง 32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน


นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคาร สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีกำไรสุทธิจำนวน 728 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 190 ล้านบาท หรือ 35.5% เมื่อเปรียบเทียบผลกำไรสุทธิของงวดเดียวกันปี 2561


ทั้งนี้ สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงาน 2.3% และการลดลงของสำรองหนี้สงสัยจะสูญ 32% สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 17%


รายได้จากการดำเนินงาน สำหรับงวดเก้าเดือนปี 2562 มีจำนวน 10,386 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 236 ล้านบาท หรือ 2% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 3% เป็นผลจากการขยายตัวของสินเชื่อและการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนและการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 97 ล้านบาท หรือ 6% มาจากการเพิ่มขึ้นของ


ส่วนค่าธรรมเนียมจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยและค่าธรรมเนียมจากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รายได้อื่นลดลง 103 ล้านบาท หรือ 13% สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมสุทธิกับกำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ


อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือนปี 2562 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 เพิ่มขึ้น 1,060 ล้านบาทหรือ 17% สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น เนื่องจากการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งกำหนดให้จ่ายค่าชดเชยเพิ่มขึ้นสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุและมีอายุงานมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปีและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากกลยุทธ์การขยายงานของธนาคารภายใต้โครงการ Fast Forward เป็นผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ต่อรายได้จากการดำเนินงานงวด 9 เดือนปี 2562 อยู่ที่ 68% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 อยู่ที่ 60%

อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Net Interest Margin – NIM) สำหรับงวดเก้าเดือนปี 2562 อยู่ที่ 3.3% ลดลงจากงวดเดียวกันปี 2561 อยู่ที่ 3.7% เป็นผลจากต้นทุนการเงินที่เพิ่มขึ้นวันที่ 30 กันยายน 2562 เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี (รวมเงินให้สินเชื่อซึ่งค้ำประกันโดยธนาคารอื่นและเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน) ของกลุ่มธนาคารอยู่ที่ 2.4 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบกับ เงินให้สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มธนาคารมีเงินฝาก (รวมตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน บางประเภท) จำนวน 2.38 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.7% จากสิ้นปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 2.34 แสนล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (the Modified Loan to Deposit Ratio) ของกลุ่มธนาคารเพิ่มขึ้นเป็น 101% จาก 97% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561


สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อยู่ที่ 1.1 หมื่นล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้น (NPL ratio) อยู่ที่ 4.6% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ 4.3% เป็นผลจากลูกหนี้ภาคธุรกิจบางรายและรายย่อย


อย่างไรก็ตาม ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยยังคงมาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมขึ้น ตลอดจนได้มีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามหนี้ การดำเนินการดูแลและการแก้ไขลูกหนี้ที่ถูกผลกระทบดังกล่าวอย่างใกล้ชิด


อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 อยู่ที่ 98% ลดลงจากสิ้นปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 107% ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เงินสำรองของกลุ่มธนาคารอยู่ที่จำนวน 1.09 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นเงินสำรองส่วนเกินจากเงินสำรองขั้นต่ำตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 5,100 ล้านบาท


เงินกองทุนรวมของกลุ่มธนาคาร ณ สิ้นวันที่ 30 กันยายน 2562 มีจำนวน 4.8 หมื่นล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง 18.6% โดยเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 จำนวน 13.6%

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228