• WPT Team

แบงก์ซีไอเอ็มบีไทยตั้งผู้บริหารใหม่

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้แต่งตั้งนายตัน คีท จิน ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป


นายตัน คีท จิน มีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคารมาเป็นระยะเวลากว่า 22 ปี ในด้านการวางแผนกลยุทธ์ การปฏิรูปการบริหารธุรกิจและบริหารโครงการขนาดใหญ่ให้สถาบันการเงินหลายแห่ง อาทิ Accenture ธนาคารกลางแห่งมาเลเซีย และกลุ่มซีไอเอ็มบี


ก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ นายตัน คีท จิน ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดูแลสายงานกลยุทธ์ และบริหารโครงการ Fast Forward ซึ่งเป็นโครงการเปลี่ยนแปลงธนาคารให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และส่งผลสำเร็จเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นของธนาคาร ตั้งแต่ปี 2561 ถึงต้นปี 2562


ในเวลาต่อมา นายตัน คีท จิน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย (รองผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย) เมื่อเดือนเมษายน 2562 ในขณะดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อยนั้น นายตัน คีท จิน ได้ปรับโครงสร้างองค์กรและสร้างทีมธุรกิจรายย่อยให้แข็งแกร่งและพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital Bank


นายตัน คีท จิน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม จากมหาวิทยาลัยลอนดอน และระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยบาธ ประเทศอังกฤษ

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228