• WPT Team

ซีไอเอ็มบี ไทย สานต่อนโยบาย “No Gift Policy” อย่างต่อเนื่อง

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยจำกัด (มหาชน) สานต่อนโยบาย No Gift Policy อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานธนาคาร รวมถึงบริษัทในเครือร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีความโปร่งใส ด้วยการงดรับของขวัญในทุกเทศกาล เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ส่งเสริมการดำเนินงานด้วยความสุจริต โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ปัจจุบันธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิก "แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)” เพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างชัดเจนอีกด้วยนางปฏิมา จำปาสุต ผู้บริหารเลขานุการบริษัทและงานบริหารทั่วไป ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การทุจริตคอร์รัปชัน เปรียบเสมือนไวรัสชนิดหนึ่ง ซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกาย และหากไม่รีบรักษา เชื้ออาจลุกลามจนยากต่อการรักษาได้ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยจึงมุ่งเน้นความสำคัญในการสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้รับวัคซีนองค์ความรู้ ความเข้าใจเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชันและสื่อการเรียนรู้ (e-learning) รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและมีคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อร่วมกันปกป้องธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยให้เป็นธนาคารที่โปร่งใสห่างไกลการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ”