• noptanitc

"Concert Party" คือ

เช้านี้บริษัทปตท.(PTT) ลงนามในท้ายหนังสือ โดย ชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.แจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กลต.) เรื่องการ สิ้นสุด Concert Party หุ้นของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (listed) (IRPC) ของ บริษัท ปตท. ธนาคารออมสิน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

ซึ่งเป็นการสิ้นสุด Concert Party เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยจำนวนหลักทรัพย์ที่สิ้นสุด Concert Party คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จาก 47.72% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ นักลงทุนเมื่อเห็นข่าวนี้ คิดยังไง ความหมาย คืออะไร ตกลงยังถือหุ้น IRPC กันอยู่ไหม แล้วถ้าไม่ถือ ขายตอนนี้ ดีหรือ ราคาหุ้น IRPCลงมาเหลือ 2 บาทต้น ๆ หรืออาจมี บางรายที่ขายออกไป "Concert Party" คือ การนับสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ เพื่อการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (ตามมาตรา 246 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ) หรือเพื่อพิจารณาว่าจะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่นั้น ต้องสะท้อนภาพรวมของอำนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อม ก.ล.ต. จึงกำหนดให้ต้องนับรวมการถือครองหลักทรัพย์ในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำการร่วมกัน (concert party) รวมทั้งบุคคลตามมาตรา 258 ของ concert party ด้วย


หมายเหตุ บุคคลตามมาตรา 246 คือ บุคคลที่ได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วแตะหรือข้ามร้อยละ 5 ของสิทธิออกเสียง ทั้งหมด บุคคลตามมาตรา 247 คือ บุคคลที่ได้มาซึ่งหลักทรัพย์แล้วแตะหรือข้ามร้อยละ 25, 50 หรือ 75 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทำให้มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.