• WPT Team

เปิดผลสำรวจคนไทย 88%ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐลดผลกระทบโควิด19

สศช. เปิดผลสำรวจ ปชช. สารพัดอาชีพ 88% เข้าไม่ถึงมาตรการเยียวยาผลกระทบ "โควิด-19" เหตุติดเงื่อนไขที่รัฐกำหนดเพียบ เสนอแนะให้ช่วยตามความความต้องการ


นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยผลสำรวจปัญหาและความคิดเห็นความต้องการของภาคธุรกิจ เพื่อประเมินผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเก็บตัวอย่างจากลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ นายจ้าง ผู้ว่างงาน ผู้เกษียณอายุ 8,929 คนทั่วประเทศ ผ่านระบบ online ระหว่างวันที่ 9-13 เม.ย.63 พบว่า คนส่วนใหญ่กว่า 88% ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ โดยมีเพียงคนแค่ 12% เท่านั้นที่ระบุว่าได้รับความช่วยเหลือ แต่ในขณะเดียวกันมองว่าหากสถานการณ์โควิด-19 ยาวนานกว่า 3 เดือน มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐที่ออกมานั้นอาจไม่เพียงพอทั้งนี้คนทุกกลุ่มได้เสนอแนะว่า สิ่งแรกควรต้องเพิ่มการเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือ โดยควรขยายมาตรการช่วยเหลือให้ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มตามลักษณะความต้องการที่เหมาะสม ไม่ควรกำหนดมาตรการเดียวเพื่อประชาชนทั้งประเทศพร้อมทั้งลดเงื่อนไขการเข้าถึงมาตรการความช่วยเหลือ โดยกำหนดสิทธิการเข้าถึงการช่วยเหลือที่ชัดเจนเหมาะสม และเสมอภาค และเพิ่มช่องทางการประสานงานช่วยเหลือประชาชนและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ และจัดหางานให้กับประชาชนที่ถูกเลิกจ้างจากสถานการณ์โควิด-19 ด่วนที่สุด


พร้อมกันนี้ยังเสนอให้ลดค่าใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่จำเป็น เพื่อนำงบประมาณมาใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมกับลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการและประชาชน ด้วยการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและพักหนี้โดยปราศจากเงื่อนไขที่มีความซับซ้อนหรือยุ่งยาก และมีมาตรฐานเดียวกันทุกสถาบันการเงิน รวมถึงคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามสัดส่วนขนาดธุรกิจ คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม งดเว้นการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น และเพิ่มการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และเสนอให้ผ่อนปรนธุรกิจบางประเภทให้เปิดทำการได้โดยมีเงื่อนไข เช่น ให้ผ่อนคลายเรื่องการให้ลูกค้านั่งรับประทานอาหารที่ร้าน โดยยึดหลักเกณฑ์และระเบียบตามมาตรการด้านสาธารณสุขด้วย

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228