• WPT Team

กลับจากประเทศเสี่ยงต้องกักตัว14วัน-หากป่วยต้องแจ้งภายใน 3 ชม.


ครม.เห็นชอบประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงแสดงหลักฐานกักตัวเอง-หากป่วยต้องแจ้งภายใน 3 ชม.


นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)) เพื่อใช้ดำเนินการกับผู้เดินทางซึ่งมาจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558


"หลังจากออกประกาศฉบับนี้แล้ว วันที่ 4 มี.ค.เวลา 09.30 น.จะมีการประชุมเพื่อพิจารณามาตรการรองรับกรณีแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้" นางนฤมล กล่าวสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว คือ กำหนดมาตรการ 4 ข้อ ดังนี้


ข้อ 1 เมื่อพบผู้เดินทางที่เป็นหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโควิด-19 โดยมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเชียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ดำเนินการประสานกับสถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อนำผู้ที่เป็นหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น COVID-19 เข้ารับการตรวจ รักษา รับการชันสูตรทางการแพทย์ แยกกักหรือกักกัน ตามสมควรแก่กรณี


ข้อ 2 เมื่อพบผู้เดินทางที่ไม่เป็นหรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น COVID-19 ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พิจารณาดำเนินการดังนี้


-ให้ผู้ที่มีที่พักอาศัยประจำภูมิลำเนาในประเทศไทย กักกันตัวเอง ณ ที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน โดยห้ามออกจากที่พักอาศัยดังกล่าว เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำแนบท้ายประกาศนี้อย่างเคร่งครัด


-ให้ผู้ที่ไม่มีที่พักอาศัยประจำ/ภูมิลำเนาในประเทศไทย แสดงหลักฐานต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เช่น หลักฐานที่พักอาศัยที่จะอาศัยยู่ในระยะเวลา 14 วัน, หลักฐานว่าเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดูแลที่พักอาศัยยินยอมให้พักอาศัย, หลักฐานว่าที่พักอาศัยดังกล่าวมีหลักแหล่งชัดเจน ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถติดตามตัวได้


และกรณีที่ผู้เดินทางไม่สามารณสดงหลักฐานดังกล่าวได้ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ประสานพนักงานเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมืองเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการส่งตัวกลับ หรือหากพิจารณาหลักฐานแล้วเห็นว่าสมควรอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเดินทางเข้ามาก็จะต้องให้บุคคลดังกล่าวกักกันตัวเอง ณ ที่พักอาศัย 14 วัน โดยห้ามออกจากที่พักอาศัย เว้นแต่ได้รับการอนุญาต


-การเฝ้าระวังอาการและการรายงานตัว แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทำการบันทึกอาการในระบบรายงานตัวและติดตามอาการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดด้วยตนเองจนครบ 14 วัน และรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถทำการบันทึกในระบบรายงานตัวและติดตามอาการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดได้ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการติดตามอาการจนครบระยะเวลา 14 วัน และบันทึกข้อมูลในระบบฯ ดังกล่าวแทน

แต่หากบุคคลดังกล่าวมีอาการป่วยหรือสงสัยว่าตัวเองป่วยให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ภายใน 3 ชั่วโมงนับแต่พบว่าตัวเองมีอาการป่วยหรือสงสัยว่าป่วย เพื่อเข้ารับการตรวจ รักษา รับการชันสูตรทางการแพทย์ แยกกักหรือกันกัน ตามสมควรแก่กรณี


ข้อ 3 การนับระยะเวลา 14 วันให้เริ่มนับถัดจากวันที่ผู้เดินทางได้เดินทางมาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ


ข้อ 4 ให้แจ้งต่อผู้เดินทางให้ทราบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบองทั้งหมด