นักเรียน รร.บ้านแสนสุข จ.สระแก้ว สุขภาพดีด้วยไข่ไก่ “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน”

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ ร่วมกับ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มุ่งมั่นส่งเสริมโภชนาการที่ดีสู่น้องๆเข้าถึง “ไข่ไก่”อาหารโปรตีนคุณภาพ เรียนรู้ทักษะอาชีพจากโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน       “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” เป็นโครงการที่ซีพีเอฟและมูลนิธิฯร่วมกันส่งเสริมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศให้มีโภชนาการที่ดีด้วยการบริโภคไข่ไก่   โดยปีนี้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 30  แล้ว  มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศ 824 โรงเรียน   “โรงเรียนบ้านแสนสุข” ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  เข้าร่วมโครงการฯ  เมื่อปี 2562  ซึ่งปัจจุบันมีผลผลิตไข่ไก่ที่ส่งเข้าโครงการอาหารกลางวันนักเรียน และจำหน่ายให้แก่ชุมชน  


นายบรรจรงค์  วรเศรษฐสุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข  กล่าวว่า โรงเรียนบ้านแสนสุขเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียน 136 คน เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6  เด็กนักเรียน  70% เป็นชาวกัมพูชา และ 30 % เป็นเด็กไทย เป็นโรงเรียนชายแดนที่อยู่ในถิ่นกันดารติดประเทศกัมพูชา  ทำให้มีบุตรหลานของชาวกัมพูชาเข้ามาเรียนที่โรงเรียน  โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ใช้ทักษะชีวิตสอดคล้องกับบริบทความเป็นอยู่ของนักเรียนและผู้ปกครองในท้องถิ่น   เน้นการสอนที่นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพโดยจัดชั่วโมงสำหรับสอนอาชีพให้กับนักเรียนเพื่อให้สามารถนำความรู้ใช้ได้จริงในอนาคต และเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อาทิ โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน มีการเลี้ยงปลา          ปลูกพืชผักสวนครัว  ดำนา เกี่ยวข้าว เป็นต้น โรงเรียน ฯ ได้รับความช่วยเหลือจากซีพีเอฟและมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ในโครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯ สนับสนุนแม่พันธุ์ไก่ 100 ตัว งบประมาณในการสร้างโรงเรือนไก่ไข่  และสนับสนุนอาหารไก่ฟรีเป็นเวลา 1 ปี ผลผลิตไข่ไก่สามารถนำไปจำหน่ายให้โครงการอาหารกลางวันนักเรียน หากผลผลิตมีจำนวนมากก็จะนำไปจำหน่ายให้กับชาวบ้านในชุมชน  รายได้จากการขายไข่ไก่นำเข้าเป็นรายได้ของโรงเรียน นอกจากนี้ ทางซีพีเอฟยังได้อนุเคราะห์จ้างผู้พิการที่อาศัยในชุมชนช่วยนักเรียนเลี้ยงไก่ไข่ ช่วยให้ผู้พิการมีงานทำและมีรายได้เลี้ยงตัวเอง         นายสมคิด วรรณลุกขี  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  ธุรกิจไก่ไข่   ซีพีเอฟ กล่าวว่า  บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินโครงการที่เป็นตัวอย่างของความยั่งยืนในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยึดหลักความพอเพียง   ซีพีเอฟร่วมมือกับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงโปรตีนคุณภาพ คือ ไข่ไก่ และช่วยลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน  โดยซีพีเอฟสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่และปัจจัยการผลิต ทั้งพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ให้แก่โรงเรียน  ผ่านระบบสมาชิกโครงการฯ รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่สัตวบาลให้ความรู้   คำปรึกษาในการเลี้ยงและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ถูกต้องตามหลักวิชาการและการสุขาภิบาล    

ด.ญ.เนตรนภา โซ หรือ น้องเนตร อายุ 15 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งป็นชาวกัมพูชา  เล่าว่า  บ้านของเธออยู่ที่ อ.มาลัย  ประเทศกัมพูชา  ห่างจากโรงเรียนประมาณ  3  กิโลเมตร  เนตรขี่จักรยานมาโรงเรียนทุกวัน  นอกจากนี้  น้องชายและน้องสาวก็เรียนที่โรงเรียนเดียวกันด้วย เนตรสมัครใจช่วยกิจกรรมโครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯโดยมีหน้าที่ให้อาหารไก่ในช่วงเช้าของทุกวันและเก็บไข่ไก่ตอนบ่าย ไก่ที่เลี้ยงไว้ 100 ตัว เก็บไข่ได้ประมาณ  95 ฟองต่อวัน นำมาแยก ขนาดขายใส่ถาด ถาดละ 30 ฟอง ถ้าเป็นไข่ฟองเล็ก ขายถาดละ 80 บาท  ฟองใหญ่ ขายถาดละ 90 บาท  ส่วนหนึ่งนำไปขายให้โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เพื่อทำเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียน  ผลผลิตที่เหลือเด็กๆจะช่วยกันนำไปขายให้คนงานที่ทำงานในโรงงานเย็บผ้าซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียน  เงินจากการขายไข่ไก่นำเข้าบัญชีกองทุนของโรงเรียนเพื่อเป็นทุนในการดำเนินโครงการต่อไป      


ด.ญ. นิดหน่อย ส่อด  หรือ น้องนิดหน่อย  อายุ 13 ปี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เด็กนักเรียนชาวกัมพูชา เป็นอีกคนหนึ่งที่ช่วยกิจกรรมโครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯ  มีหน้าที่ช่วยเพื่อนๆเก็บไข่ไก่และนำไข่ไก่ไปขายที่โรงงานเย็บผ้า   เธอบอกว่าได้เรียนรู้ทักษะอาชีพจากประสบการณ์ที่ได้รับที่สามารถนำไปใช้ได้ในอนาคต เพราะที่บ้านของนิดหน่อยก็เลี้ยงไก่ไว้ 30 ตัว  แต่ไก่ที่เลี้ยงไว้ที่บ้านเลี้ยงแบบปล่อยตามพื้นดินและให้ข้าวสารเป็นอาหาร  ต่างจากการเลี้ยงไก่ในโครงการฯ ที่เลี้ยงในโรงเรือนและให้อาหารไก่   ด.ช.จิรวัฒน์  จิตรสมัคร หรือน้องอุ้ม อายุ  13 ปี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เด็กนักเรียนชาวไทย  เล่าว่า ทำหน้าที่เก็บมูลไก่ในโรงเรือนเพื่อนำมาเป็นปุ๋ยใส่แปลงผักของโรงเรียน  ทุก 2 สัปดาห์น้องอุ้มจะเก็บมูลไก่ในโรงเรือนเลี้ยงไก่  จากนั้นนำมูลไก่มาตากแห้งไว้ประมาณ 3 วัน หรือตากไว้  3 แดด แล้วจึงนำมูลไก่ที่ตากแห้งแล้วมาผสมแกลบเพื่อเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้และแปลงผักของโรงเรียน หากทำปุ๋ยได้ในปริมาณมาก  ก็จะช่วยกันนำมาบรรจุใส่กระสอบๆละ  3 กิโลกรัม  ขายราคากระสอบละ  50 บาท  ช่วยให้มีรายได้เข้ากองทุนฯของโรงเรียนอีกทางหนึ่ง

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228