• Chatchai

CPF เติมเต็มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สานต่อ “โครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย”


นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (ที่ 2 จากขวา) และ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ (ที่ 3จากขวา) ร่วมมอบเงิน เพื่อใช้ในการดำรงชีพและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงวัยใน “โครงการกองทุน ซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย” ซึ่งปีนี้ดำเนินโครงการฯเข้าสู่ปีที่ 9 ให้ความช่วยเหลือผู้สูงวัยไปแล้วรวมมากกว่า 800 ราย พิธีมอบจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook