• noptanitc

นายกฯ สปป.ลาว ชื่นชม ซี.พี.ลาว ร่วมสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน

นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมกิจการของ บริษัท ซี.พี.ลาว จำกัด พร้อมรับฟังภาพรวมการดำเนินธุรกิจ โดยมี นายทำนอง พลทองมาก กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์พูคำ บริษัท ซี.พี. ลาว จำกัด นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว ได้กล่าวชื่นชม ซี.พี.ลาว ต่อผลสำเร็จ และเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยที่บริษัทฯ ได้เข้าสนับสนุนการฝึกอบรมด้านเทคนิควิชาการให้แก่ประชาชน ได้ปลูกผักปลอดสาร และเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้ประชาชนมีงานทำมากขึ้น อีกทั้งทำให้ประชาชนได้เข้าถึงอาหารปลอดภัย ทั้งนี้นายกฯ ได้เสนอให้บริษัทฯ ดำเนินการต่อเนื่องและผลักดันต่อไป

นายกฯ ยังกล่าวอีกว่า การเข้ามาดำเนินธุรกิจใน สปป.ลาว ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ แก่ประชาชน อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้ภายใน สปป.ลาว ทำให้เกิดการพัฒนาอีกด้วย

ซี.พี.ลาว เข้าดำเนินธุรกิจใน สปป.ลาว ภายใต้หลัก ปรัชญา 3 ประโยชน์ สู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ ประโยชน์ต่อประชาชนของประเทศนั้น และประโยชน์ต่อพนักงานรวมถึงบริษัทฯ

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228