• Chatchai

CPF มอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ประจำปี 2562
ในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ประจำปี 2562 ในโอกาสดำเนินงานครบรอบ 3 ทศวรรษ ให้กับโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฏร์พัฒนาคาร) และอีก 45 โรงเรียน โดยนายสมบูรณ์ ธรรมลังการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบฯ ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน โดยมี นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท มอบโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) อ.เมือง จ.เชียงราย


โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2532 มีเป้าหมายเพื่อร่วมแก้ปัญหาทุพโภชนาการของเด็กเและเยาวชนในชนบทและถิ่นทุรกันดาร จนถึงปี 2562 มีจำนวนโรงเรียนที่ร่วมโครงการ 824 แห่ง ส่งผลโดยตรงต่อเด็กและเยาวชนมากกว่า 150,000 คน

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook