• noptanitc

ซีพีเอฟ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยไร้ที่พึ่ง 

ซีพีเอฟ ร่วมสร้างสังคมแห่งความกตัญญูและเกื้อกูล  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยไร้ที่พึ่ง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ  สร้างสังคมแห่งความสุขและเกื้อกูลกัน สานต่อ”โครงการกองทุนซีพีเอฟ  คืนสุขผู้สูงวัย”  ปลูกฝังพนักงานในองค์กรรู้จักกตัญญูรู้คุณ  แบ่งปัน ช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุรอบฟาร์มและโรงงานของบริษัททั่วประเทศที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  ขาดคนดูแล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น         “โครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย”  เป็นโครงการที่ซีพีเอฟดำเนินการมาตั้งแต่ปี  2554 จนถึงปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือผู้สูงวัยที่เลี้ยงตัวเองไม่ได้  โดยตลอด  10  ปีของการดำเนินโครงการฯ ให้ความช่วยเหลือผู้สูงวัยไปแล้วรวมมากกว่า 800 ราย  และเป็นการให้ความช่วยเหลือไปตลอดชีวิตจนกว่าผู้สูงอายุจะถึงแก่กรรม  ซึ่งล่าสุด ณ เดือนตุลาคม 2563   มีจำนวนผู้สูงอายุที่ซีพีเอฟรับเข้าโครงการฯอยู่ที่  357 ราย กระจายในทุกภาคทั่วประเทศ  และในทุกๆปี จะมีการพิจารณารับผู้สูงอายุที่เข้าเงื่อนไขเข้าโครงการเพิ่มเติม           


โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด 19 ซีพีเอฟประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  (รพ.สต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ลงพื้นที่เพื่อตรวจสุขภาพทั่วไปให้แก่ผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอ


นางทองเทื้อม ช่างประดิษฐ อายุ 84 ปี อาศัยในพื้นที่หมู่  7 ต . จำปา  อ.ท่าเรือ  จ.พระนครศรีอยุธยา   ผู้สูงวัยที่ซีพีเอฟรับเข้าร่วมโครงการ ปี 2559  ในความดูแลของโรงงานอาหารสัตว์ท่าเรือ( เป็นผู้สูงวัย  1 ใน 6 ราย ที่โรงงานอาหารสัตว์ท่าเรือดูแล) ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งท่อนล่างและหูตึง กินและนอนอยู่ที่ศาลาเล็กๆของทางเทศบาลตำบลท่าหลวงสร้างให้   โดยทุกๆวันจะมีเด็กศูนย์ปฏิบัติธรรมนำอาหารมาให้คุณยายเพื่อไว้รับประทานทั้ง 3 มื้อ     คุณยายมีรายได้จากเบี้ยยังชีพคนพิการ 800 บาทต่อเดือน   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บาทต่อเดือน และได้รับเงินช่วยเหลือในโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย เดือนละ 2,000 บาท  เป็นเวลา  5 ปีแล้ว       นางบัวผัน  มาลัยลิน  อายุ 81 ปี   ผู้สูงวัยอีกรายที่ซีพีเอฟรับเข้าโครงการฯ ตั้งแต่ปี  2554 ซึ่งเป็นปีแรกของการทำโครงการ โดยอยู่ในความดูแลของโรงงานอาหารสัตว์ท่าเรือเช่นเดียวกัน ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง มีภาระต้องดูแลบุตรชายซึ่งเป็นอัมพาตนอนติดเตียง   รายได้ที่เยียวยาครอบครัวมาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  800 บาทต่อเดือน  และได้รับเงินช่วยเหลือจากซีพีเอฟเดือนละ 2,000 บาท มาเป็นเวลา  10 ปีแล้ว  นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ซีพีเอฟช่วยดูแลสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  เช่น ซื้อที่นอนใหม่แทนของเดิมซึ่งไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้           


นางผิว ขยายวงศ์  อายุ 90 ปี อาศัยอยู่ที่หมู่ 4 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซีพีเอฟรับเข้าโครงการ ฯ ปี  2562 ในความดูแลของโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัยของซีพีเอฟ มีปัญหาเดินไม่สะดวก เพราะเคยขาหัก ทำให้ขาทั้งสองข้างไม่เท่ากัน  รวมทั้งอายุมากจึงมีปัญหาเรื่องสายตาที่มองไม่ค่อยเห็น  คุณยายผิวอาศัยอยู่โดยลำพัง ไม่มีลูกหลานดูแล มีเพื่อนบ้านที่มาช่วยดูแลและให้ความช่วยเหลือบ้างเป็นครั้งคราว โดยมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 900 บาทต่อเดือน  และเงินช่วยเหลือที่ซีพีเอฟมอบให้เพื่อใช้ในการดำรงชีพทุกเดือน         


“กองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย”  จัตตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองไม่ได้  ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านสุขภาพ  สภาพจิตใจ อารมณ์  และสภาพแวดล้อม  โดยใช้เกณฑ์พิจารณารับผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการฯ  ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในชุมชนรอบฟาร์มหรือโรงงานของซีพีเอฟในรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร  ซึ่งนอกจากเงินช่วยเหลือที่ใช้ในการดำรงชีพ  2,000 บาททุกเดือนแล้ว  เจ้าหน้าที่ซีพีเอฟออกเยี่ยมเยียนและติดตามสอบถามความเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง    


60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228