• WPT Team

เจนวายติดกับดักหนี้ท่วมหัว

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยปัญหาหนี้ครัวเรือนพุ่ง คาดปี 62 ขยับขึ้นไปแตะ 80-81.5% ตะลึง กลุ่มเจนวายหนี้ท่วม ทั้งบัตรเครดิต-สินเชื่อบุคคล


ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า สถานการณ์หนี้ ครัวเรือนยังคงเป็ นประเด็นเชิงโครงสร้างที่ต้อง ติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีนัยต่อเนื่องต่อเสถียรภาพของระบบการเงินในภาพใหญ่ ตลอดจนสถานะทางการ เงินของระดับครัวเรือน โดยสถานการณ์ล่าสุด หนี้ ครัวเรือนขยับขึ้นมามีสัดส่วนประมาณ 79.1% ของจีดีพีในไตรมาสที่ 3/62 ขณะที่แนวโน้มในปีนี้ คาดว่า หนี้ครัวเรือนจะยังเพิ่มขึ้ นในอัตราใกล้เคียงหรือมีโอกาส เติบโตเร็วกว่าเศรษฐกิจ ซึ่งมีความเป็ นไปได้ที่จะเห็นสัดส่วนหนี้ครัวเรือนใน ปี 63 ขยับขึ้นไปอยูในกรอบประมาณ 80-81.5% ต่อจีดีพีสำหรับภาพรวมของครัวเรือนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมี สัดส่วนภาระหนี้ต่อ รายได้(Debt Service Ratio: DSR) เฉลี่ยที่ 39.4% ของรายได้ต่อเดือน ขณะที่มีรายจ่าย ในชีวิตประจำวันประมาณ 48% ของรายได้ต่อเดือน เท่ากับว่า เงินที่เหลือ


สำหรับการออม-ลงทุน หรือเก็บไว้ เป็นกันชนยามฉุกเฉินจะมีสัดส่วนเพียง 12% ของรายได้เท่านั้น นอกจากนี้ผู้กู้บางกลุ่มในผลสำรวจฯ มีภาระ หนี้ที่สูงกว่าครัวเรือนโดยเฉลี่ยมาก โดยเฉพาะกลุ่ม GenYมีสัดส่วน DSR อยู่ที่ 42.0% และผู้กู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท ต่อเดือน มีสัดส่วน DSR อยู่ที่ 42.7%


ทั้งนี้หากเจาะลึกพฤติกรรมการก่อหนี้ของกลุ่ม GenY ในผลสำรวจฯ พบว่า ประมาณ 47.8% มีหนี้เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา ซึ่งหนี้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นหนี้ ที่ไม่มีหลักประกัน หรือ Clean Loan โดยเฉพาะหนี้ บัตรเครดิต 84% และหนี้ สินเชื่อส่วนบุคคล 48% ซึ่งน่าจะสะท้อนพฤติกรรมการก่อหนี้ เพื่อการใช้จ่าย-อุปโภคบริโภคในระยะสั้น ซึ่งแม้วงเงินสินเชื่อ-หนี้ ประเภทนี้ อาจจะไม่สูง เพราะไม่ใช่เป็ นหนี้ ก้อน ใหญ่เพื่อซื้ อสินทรัพย์ แต่ก็เป็ นสาเหตุให้ผู้กู้มีฐานะทางการเงินที่อ่อนแอลง เพราะมีภาระผ่อนชำระต่อเดือนเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม  เห็นว่าการเน้นสร้างวินัยการใช้เงินและ การลดแรงจูงใจในการก่อหนี้ ตาม กระแสบริโภคนิยม ตลอดจนการกำหนดมาตรการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน อาจเป็นแนวทางที่ช่วยชะลอ ปัญหาการเป็นหนี้ เร็วโดยไม่สมเหตุสมผลสำหรับผู้กู้บางกลุ่ม อาทิ กลุ่ม GenY กลุ่ม GenZ และกลุ่มที่สร้างหนี้ เพื่อการใช้จ่ายระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาหนี้ครัวเรือนอีกหลายกลุ่ม (โดยเฉพาะกลุ่มไม่มีรายได้ ประจำหรือกลุ่มที่ มีรายได้ค่อนข้างต่ำ) ซึ่งก่อหนี้เพราะความจำ เป็นกดดันอาจต้องการแนวทางการดูแล ปัญหาหนี้ในรูปแบบที่แตกต่างออกไป เนื่องจากเป็นโจทย์ที่มีความทับซ้อนกันในมิติของผู้กู้และสถาบันการเงิน