• noptanitc

EA จับมือ อว. สวทช. พัฒนาผลิตแบตเตอรี่


EA ผนึกพลังกับ อว. สวทช. ลงนามความร่วมมือศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถการทำงานของอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าความจุสูง นำวัสดุทางการเกษตร เช่น กะลาปาล์ม มาเป็นวัตถุดิบ หวังส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในประเทศ รวมถึงพัฒนาวงจรจัดการระบบการทำงานของแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพให้สูงขึ้น พัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งประสานความร่วมมือในการใช้ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ที่ทันสมัยที่สุด และเชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าความจุสูง เป็นหัวใจหลักในขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ที่จะช่วยฟื้นเศรษฐกิจของประเทศต่อไปนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EA เปิดเผยว่า การเซ็น MOU ร่วมกับ สวทช. ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเทคโนโลยีที่จะได้รับไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณสมบัติของแบตเตอรี่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการผลิตแบตเตอรี่ของบริษัทที่จะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไป ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

จุดเด่นที่สำคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งของการประสานความร่วมมือครั้งนี้คือ การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนการใช้ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ระหว่างกันของทั้งสองฝ่าย ซึ่งต่างก็มีการลงทุนติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย และมีมาตรฐานสูงในระดับสากล นับเป็นการประสานประโยชน์เพื่อใช้ทรัพยากรที่ลงทุนไปอย่างคุ้มค่า การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรภายใต้ความร่วมมือในโครงการนี้ จะก่อให้เกิดการส่งเสริมจุดแข็งซึ่งกันและกันยิ่งขึ้นต่อไป

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228