• WPT Team

ภัยแล้งฉุดเศรษฐกิจเสียหาย1.9หมื่นล้าน


ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยปัญหาภัยแล้งรุนแรงในรอบ 20 ปี คาดก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ 1.7-1.9 หมื่นล้านบาท  กระทบจีดีพี 0.10-0.11%


ศูนย์วิจัยกสิกรไทยแจ้งว่า ปัญหาภัยแล้งช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย ได้เกิดขึ้นเร็วกว่าปีก่อน และส่อเค้าความรุนแรง ยาวนานมากขึ้น จากปริมาณน้ำในเขื่อนที่ลดลง 33.1% ซึ่งเป็นการลดลงในแทบทุกภาคของประเทศ และยังเป็นระดับน้ำที่วิกฤติกว่าปี 58 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงอีกด้วย สร้างความเสียหายต่อพืชฤดูแล้งสำคัญ คือ ข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย ทำให้ราคาปรับตัวขึ้นได้ในระยะสั้น แต่ด้วยแรงฉุดด้านผลผลิตที่ลดลง จะเป็นปัจจัยฉุดรายได้เกษตรกรในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ ให้หดตัวอยู่ในกรอบ 0.5-1 % หากเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 
สำหรับผลกระทบต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจในช่วงภัยแล้งในฤดูกาลอยู่ที่17,000-19,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น  0.10-0.11% ของจีดีพี  แต่ต้องติดตามระดับความรุนแรงของภัยแล้งอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย. ที่น่าจะแล้งจัดและเป็นช่วงที่มีผลผลิตข้าวนาปรังออกสู่ตลาดจำนวนมาก รวมถึงอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง และระยะเวลาภัยแล้งที่อาจลากยาวต่อเนื่องถึงช่วงกลางปีนี้ได้

 

“ภัยแล้งในฤดูกาลปี 63 น่าจะวิกฤติมากกว่าปี 62 และน่าจะวิกฤติมากกว่าปี 58 ซึ่งเป็นปี ที่มีภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ 20 ปี อีกด้วย  ดังนั้นคงต้องฝากความหวังไว้กับนโยบายประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาลที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ก็อาจช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจให้อยู่ในวงจำกัด ต้องติดตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ภัยแล้งในฤดูกาลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย. ที่น่าจะแล้งจัดและเป็ นช่วงที่มีผลผลิตข้าวนาปรังออกสู่ตลาดจำนวนมากจนอาจกระทบต่อผลผลิตข้าวที่เสียหาย รวมถึงอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง และระยะเวลาภัย แล้งที่อาจลากยาวต่อเนื่องถึงช่วงกลางปีนี้ได้ จากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญ” 

 

อย่างไรก็ตาม ถ้าภัยแล้งลากยาวไปจนถึงเดือน พ.ค. ซึ่งเป็นช่วงภัยแล้งนอก ฤดูกาล ก็อาจกระทบต่อฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปีและสร้างความความสูญเสียทางเศรษฐกิจของภาพรวมทั้งปีนี้ ให้อยู่ในภาวะวิกฤติมากขึ้นไปอีก ดังนั้นคงต้องติดตามระยะเวลาและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นระยะ และ อาจต้องมีการทบทวนตัวเลขความเสียหายตามความเหมาะสมต่อไป รวมถึงต้องติดตามสภาพอากาศในช่วงระยะ ข้างหน้า เนื่องจากความรุนแรงของภัยแล้งมีระดับไม่เท่ากันในแต่ละเดือน