• noptanitc

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมมอบอาหาร ในโครงการ "อาหารปลอดภัยจากใจ...สู่ชุมชน” CPF และกระทรวงเกษตรฯ
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมมอบอาหาร ในโครงการ "อาหารปลอดภัยจากใจ...สู่ชุมชน” บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมพนักงานจิตอาสาซีพีเอฟ ร่วมกันบริการอาหารอุ่นร้อนพร้อมทาน จากรถ CPF Food Truck โครงการ "อาหารปลอดภัยจากใจ...สู่ชุมชน” เพื่อส่งมอบอาหารคุณภาพดีและปลอดภัย บรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารแก่ประชาชนใน 6 เขตของกรุงเทพฯ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนวัดวิมุตยาราม