• WPT Team

อีอีซี สัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแผนผัง จ.ฉะเชิงเทรา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี ร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดสัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินใน อีอีซี และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค อีอีซี รวมถึงความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของ อีอีซี และสามารถนำไปขยายผลเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาคประชาสังคม และผู้นำชุมชนในพื้นที่ 7 อำเภอ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา อาทิ อำเภอคลองเขื่อน ราชสาส์น บางคล้า แปลงยาว พนมสารคาม สนามชัยเขต และท่าตะเกียบ เข้าร่วมสัมมนากว่า 320 คน โดยมี นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน สกพอ. เป็นประธานในการจัดงานสัมมนา ณ โรงแรม ซันไรส์ลากูน

โฮเทล แอนด์กอล์ฟ จ.ฉะเชิงเทรา


ทั้งนี้ รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน ได้บรรยายถึงความก้าวหน้าของโครงการอีอีซี และผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ชี้แจงเกี่ยวกับแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินฯ อีอีซี พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้ซักถามประเด็นที่เกี่ยวกับแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินใน อีอีซี รวมถึงให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ

การพัฒนา อีอีซี การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 จาก 7 ครั้งครอบคลุมทั้งพื้นที่ 3 จังหวัด 30 อำเภอในพื้นที่ อีอีซี

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.