EXIM Bank ชี้เครื่องจักรกลการเกษตรไทยใน CLMV มีโอกาสขยายตัวดี

ฝ่ายวิจัยธุรกิจของ EXIM BANK นำเสนอข้อมูลเรื่อง "โอกาสของเครื่องจักรกลการเกษตรไทยใน CLMV” พบว่า ยังมีแนวโน้มการเติบโตอีกมาก เนื่องจาก CLMV มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งพาภาคเกษตรกรรมในสัดส่วนค่อนข้างสูง ขณะที่แรงงานในภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง CLMV เป็นตลาดส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตรอันดับ 1 ของไทยคิดเป็นสัดส่วนราว40% ของมูลค่าส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตรทั้งหมดของไทย โดยเครื่องจักรกลการเกษตรที่ได้รับความนิยมได้แก่ เครื่องสูบบน้ำ และเครื่องจักรเกษตรที่เกี่ยวกับพืชไร่ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันยสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่เกี่ยวกับ แทรกเตอร์สี่ล้อเล็ก รถไถนา เป็นต้น เนื่องจากเครื่องจักรกลการเกษตรขของไทย ได้รับการยอมรับเรื่องของคุณภาพดี ใช้งานง่าย และมีราคาที่เหมาะสม และในอนาคตมีแนวโน้มจะขยายตัวได้ดีมากตามกระแสการปลูกผลไม้เพื่อการส่งออก

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook