EXIM BANK หนุนให้ผู้ประกอบการไทยเริ่มต้นส่งออกได้นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดงานสัมมนา “โครงการเสริมความเป็นเลิศด้านการค้าเพื่อผู้ประกอบการส่งออก” หลักสูตรระดับต้น (Neo Exporter) รุ่น 2 จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้าของ EXIM BANK (EXIM Excellence Academy : EXAC) เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการสร้างมาตรฐานสินค้าและบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อการส่งออก เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ให้สามารถเริ่มต้นส่งออกได้ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook