• WPT Team

EXIM BANK รับรางวัล TQM - Best Practices 2020 ด้านการเอาใจใส่บุคลากร
นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นผู้แทน EXIM BANK รับรางวัล TQM - Best Practices 2020 หมวดการเอาใจใส่บุคลากร จากนายพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ (ซ้าย) กรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย (มสท.) ในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on TQM - Best Practices in Thailand จัดโดย มสท. เพื่อให้มีเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ของผู้ประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM) ในประเทศไทยแล้วเกิดผลสำเร็จ อันจะขยายผลให้เป็นที่รับรู้และเรียนรู้อย่างกว้างขวาง โดย EXIM BANK ได้นำเสนอผลงานเรื่อง “เส้นทางการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่บุคลากรของ EXIM BANK” ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จ. ปทุมธานี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.