EXIM BANK สัมมนาเติมความรู้ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยี

นายดามพ์ สุคนธทรัพย์ ประธานคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง ประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “Security Awareness : Frontline Defense” เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยและการป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล
  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.