เฮ! ครม.ขยายเวลาลดหย่อนค่าธรรมเนียมโอน-จำนองที่ดินเหลือ0.01% ถึงมิ.ย. 65

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับกรณีการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ในภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) โดยกำหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากอัตรา 2% และ 1% ตามลำดับ เหลือ 0.01% ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย.63-7 มิ.ย.65


นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

ทั้งนี้ เป็นการขยายกรอบระยะเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ในการบริหารจัดการธนาคารที่ดินของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) กรณีเจ้าของที่ดินโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และ บจธ.โอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เกษตรกรหรือผู้ยากจน รวมทั้งการจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่ บจธ.เป็นผู้รับจำนองจากเกษตรกรหรือผู้ยากจนในส่วนที่ผู้ขอจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องชำระ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งได้เคยออกประกาศแล้ว 2 ครั้ง โดยประกาศครั้งที่ 2 จะสิ้นสุดในวันที่ 8 มิ.ย.63 “กรณีดังกล่าวทำให้รัฐสูญเสียรายได้จำนวน 14,126,450 บาท จากโครงการต่างๆ ที่คาดว่าจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 แต่จะช่วยทำให้เกษตรกรและผู้ยากจนมีที่ดินทำกินในเชิงเกษตรกรรม แก้ปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน ป้องกันปัญหาการกระจุกตัวของที่ดินไปสู่นายทุนหรือผู้ถือครองที่ดินรายใหญ่ ซึ่งจะนำไปสู่การกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำด้านที่ดินอีกด้วย” นางนฤมล กล่าว

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook