เปิดโผบัญชีเบิกจ่ายรัฐวิสาหกิจ 10 เดือน เร่งเบิกจ่ายให้เข้าเป้า

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รายงาน ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนก.ค. 2562 ของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง มีผลการเบิกจ่ายในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา (ต.ค. 2561 - ก.ค. 2562) จำนวน 1.46 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 81% ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม

แบ่งเป็นการเบิกจ่าย


สำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 – 2564 ของการไฟฟ้านครหลวง โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างปรับปรุงขยายของการประปาส่วนภูมิภาค โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และแผนงานบำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพโครงข่ายเพื่อความมั่นคงของบริษัท ทีโอที


ทั้งนี้ มีโครงการขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม – ชุมพร

ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกของ กทพ.


ซึ่ง สคร. ได้ประสานความร่วมมือไปยังกระทรวงเจ้าสังกัดที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจดังกล่าว

ให้ช่วยกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของโครงการขนาดใหญ่ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมถึงได้เชิญรัฐวิสาหกิจร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอีกทางหนึ่งด้วย


+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook