โพลดังชี้ ชาวบ้านห่วงการบริหารประเทศและเรื่องปากท้อง

รัฐบาลสอบตก!!! สวนดุสิตโพลชี้ คนกังวลเรื่องการบริหารประเทศของรัฐบาลมากที่สุด ส่วนเรื่องเศรษฐกิจกังวลเรื่องปากท้องของแพงค่าครองชีพสูงมากที่สุด


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เผยแพร่ผลสำรวจจัดทำโดยสวนดุสิตโพล โดยได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,172 คน ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2562 ในหัวข้อ เกี่ยวกับความวิตกกังวลของคนไทย ที่มีต่อ “การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม” ณ วันนี้ ปรากฎว่า สิ่งที่ประชาชนวิตกกังวล ด้านการเมืองไทย พบว่า 43.76% เห็นว่าการบริหารประเทศของรัฐบาล เป็นสิ่งที่วิตกกังวลมากที่สุด รองลงมา 38.83% คือพฤติกรรมของนักการเมือง 33.20% การทุจริตคอรัปชั่น 14.19% การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และ 12.27% เสถียรภาพทางการเมือง


สำหรับ สิ่งที่ประชาชนวิตกกังวลด้านเศรษฐกิจ พบว่า 62.39% ตอบเรื่องของแพง ค่าครองชีพสูง 35.05% รายได้ไม่พอรายจ่าย มีหนี้สิน 22.75% เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ 16.15% ปัญหาการตกงาน ว่างงาน 14.22% ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ


ข้อสาม ถามถึงสิ่งที่ประชาชนวิตกกังวล ด้านสังคม พบว่า 54.81% คือเรื่องอาชญากรรม ความรุนแรง 29.45% จิตสำนึกของคนในสังคม 23.31% สถานการณ์น้ำท่วมและภัยแล้ง 17.38% ปัญหาเด็กแว้น เสพยา และ 11.55% การใช้สื่อโซเชียลในทางที่ผิด
+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook