ลุยตั้งกองทุน"กบช." ช่วยแรงงาน 14ล้านคน มีเงินใช้หลังเกษียณ


ลูกจ้างลุ้นเฮ คลังประชาพิจารณ์เสร็จแล้ว เดินหน้ากฎหมายตั้งกองทุน กบช. อุ้มแรงงานในระบบ 14 ล้านคน บังคับนายจ้างร่วมจ่ายสมทบ 3-10% รับสังคมสูงวัย หลังเกษียณมีเงินใช้


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้สรุปผลการรับฟังความคิดเป็นต่อร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเตรียมเสนอให้ ครม.พิจารณาเห็นชอบ เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อแรงงานในระบบทั้งหมดประมาณ 14 ล้านคน ซึ่งจะทำให้มีรายได้หลังเกษียณอายุไม่น้อยกว่า 50% ของรายได้ก่อนเกษียณ  กฎหมาย กบช. นี้จะทำหน้าที่เหมือนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปัจจุบัน แต่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นกองทุนภาคสมัครใจ ซึ่งมีแรงงานในระบบเป็นสมาชิกกองทุนนี้เพียง 3 ล้านคนเท่านั้น แต่กองทุน กบช. จะเป็นกองทุนภาคบังคับ โดยกำหนดให้นายจ้างจะต้องตั้งกองทุนขึ้นมาและใส่เงินสมทบเข้ากองทุนด้วยเพื่อเป็นหลักประกันให้ลูกจ้าง ซึ่งจะทำให้แรงงานในระบบ 14 ล้านคนจะมีเงินออมใช้ในวัยเกษียณอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะแรงงานผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 1 หมื่นบาทต่อเดือน ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 50% จะได้มีหลักประกันไว้ใช้ยามแก่เฒ่า


สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. กบช. นี้ กำหนด ให้ลูกจ้างที่มีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี ที่เป็นลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน สามารถเข้าเป็นสมาชิกได้ นอกจากนี้ในกฎหมายระบุว่าเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ภายในเวลา 1 ปี บริษัท ห้าง ร้านกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปจะต้องตั้งกองทุน กบช. ส่วนกิจการ บริษัท ห้างร้าน ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป จะต้องตั้งกองทุน กบช. ภายใน 3 ปี ขณะที่กิจการที่มีลูกจ้างขนาดเล็กตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป จะต้องตั้งกองทุนดังกล่าวภายใน 5 ปี 

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook