• Chatchai

FWD รับรางวัล Thailand Best Employer Brand Awards 2020


นายอานนท์ บุญชั้น ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาและว่าจ้างบุคลากร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต รับรางวัล “ Thailand Best Employer Brand Awards 2020” เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากองค์กร World HRD Congress ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล, แบงค็อก ซึ่งรางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสายงานทรัพยากรบุคคลที่สามารถนำวิสัยทัศน์ขององค์กรมาแปลงเป็นกลยุทธ์ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและการใส่ใจในคุณค่าของพนักงานในองค์กร

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.