ครม.แต่งตั้งบอร์ดใหม่ ธอส.

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกอบด้วย นายวิชิต แสงทองสถิตย์ นายพิพัฒน์ ขันทอง และนายอิทธิ พงศ์อุสรา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป นายวิชิต แสงทองสถิตย์ อายุ 58 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท พลังภัทร (สถานีบริการน้ำมัน Shell) มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งสำคัญประกอบด้วย รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์นครหลวงไทย กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท นิปปอนแพ็ค กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน นครหลวงไทย ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ธนาคารนครหลวงไทย และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน กลุ่มบริษัทกังวาน ด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ Gannon University สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 75/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


นายพิพัฒน์ ขันทอง อายุ 63 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที และกรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ คือ กรรมการ ธนาคารออมสิน รองประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี และเคยตำแหน่งสำคัญในกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ประกอบด้วย ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) สรรพากรภาค สำนักงานสรรพากรภาค 5 และสรรพากรภาค สำนักงานสรรพากรภาค 9 ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การบริหารธุรกิจ / พาณิชยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์การคลัง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายอิทธิ พงศ์อุสรา อายุ 55 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Financial Consultant, AARON SOURSDEY & ASSOCIATES (ASA) ประเทศสหรัฐอเมริกา และที่ปรึกษาอาวุโสด้านการเงินและการลงทุน บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน บริษัท R&D Advanced Technology Co.,Ltd ผู้บริหารสินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ และผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก Ph.D (Candidate – AI in Finance) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Industrial Eng) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook