ธอส. รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 38500

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 38500 การกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในการตรวจประเมิน ออกใบรับรอง และให้บริการฝึกอบรมด้านระบบการจัดการมาตรฐมอบให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีนายไพโรจน์ เกรียงเชี่ยวชาญ Client / Operation Manager เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ซึ่งมาตรฐาน ISO/IEC 38500 ที่ ธอส. ได้รับในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ากระบวนการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี (IT Governance) ของ ธอส. เป็นไปตามมาตรฐานสากล ก่อให้เกิดการบริหารและบูรณาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นระบบ ใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตอบสนองและรองรับความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธนาคารได้อย่างยั่งยืน
+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook