ธอส. แสดงพลังต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมปฏิญาณตนต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อแสดงพลังในการรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในกลุ่มรัฐวิสาหกิจ อันนำไปสู่การรวมพลังเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใต้ความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และสอดคล้องตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2563 โดยกล่าวปฏิญาณตนร่วมกันว่า “จะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตไม่กระทำการทุจริตจะยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จะปกป้องเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเจริญรอยตามพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยจิตอาสาพร้อมทำความดีด้วยหัวใจ”

การปฏิญาณตนดังกล่าวยังถือเป็นการให้คำมั่นว่า คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติหน้าที่ของ ธอส. ทุกคน จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และแสดงเจตจำนงร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ในฐานะที่ธนาคารเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการทุจริตซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชาติที่มีผลกระทบต่อการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี
+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook