ธอส.มอบอาคารเรียน ที่บ้านน้ำอ้อม อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

ธอส.ส่งมอบอาคารเรียน และจัดตั้งโครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อน้อง ให้แก่ ร.ร.ตชด.บ้านน้ำอ้อม อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร ร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียน ให้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ตาม “โครงการ สร้าง/ซ่อมอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร” ประจำปี 2563 ซึ่งประสบปัญหาอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน โดยให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน พร้อมสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท เพื่อปรับภูมิทัศน์หน้าอาคารเรียนให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น


นอกจากนี้ ธนาคารยังได้สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านให้แก่นักเรียนจำนวน 10 หลังๆละ 50,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค มูลค่าหลังละ 5,000 บาท ตามโครงการ สร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ อีกทั้งสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งโครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อน้อง เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท โดยการสร้างธนาคารจำลองและลงระบบการรับฝากเงินอย่างง่าย เพื่อสร้างวินัยทางการออมให้กับเด็กนักเรียน ให้สามารถสร้างรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้การมีบ้านเป็นของตนเองทำได้ง่ายขึ้นในอนาคต


  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.