• WPT Team

วันสถาปนา ธอส. ครบรอบ 66 ปี


นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมกรรมการธนาคาร คณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี วันสถาปนาธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นองค์ประธาน
พร้อมกันนี้ นายนรินทร์ มอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศลแก่ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 66 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้การต้อนรับ ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ พระราม 9 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562


ในโอกาสนี้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่า “ธอส. มีสัญลักษณ์คือบ้านเปรียบได้กับหลักธรรมะ คือ ศีล เหมือน พื้นดิน ส่วนความสามัคคี คือ ฝาประตูหน้าต่างบ้าน ขณะที่สัจจะ คือ ความจริงใจดั่งหลังคาบ้าน และความกตัญญู คือ เสาบ้าน ดังนั้น หากบ้านเราครบ ด้วยธรรมะ 4 ข้อนี้ในจิตใจ การดำเนินกิจการก็จะเรียบร้อย เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป” ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562

TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook