• WPT Team

ศบศ.เคาะ 5.1 หมื่นล้านแจก 500บาท อีก 3 เดือน10 ล้านคน


  • ศบศ.เห็นชอบให้เงินบัตรคนจนเพิ่มอีก 500 บาท 3 เดือน ต.ค.-ธ.ค. วงเงิน 2.1 หมื่นล. และให้เงิน 3,000 บาท โครงการคนละครึ่ง วงเงิน 3 หมื่นล. คาด เปิดลงทะเบียน 16 ต.ค.นี้ จำกัด 10 ล้านคน

  • สั่งเร่งลงทุนโครงการใหญ่เคลียร์ EIA-ดัน PPP-ตั้ง รสก.ไฮสปีดเทรน

  • ปรับเกณฑ์ต่างชาติเข้ามาซื้อคอนโดฯ-กองทุนอสังหาฯ พร้อมขยาย Smart Visa

  • ปรับเกณฑ์เครดิตเทอมลูกหนี้การค้าจ่ายเงิน 30-45 วันเพิ่มสภาพคล่อง SME


เมื่อวันที่ 16 ก.ย. ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เห็นชอบให้เพิ่มเงินลงไปให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน อีกเดือนละ 500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนต.ค.–ธ.ค.63 คิดเป็นเงิน 2.1 หมื่นล้านบาท และอนุมัติรายละเอียดโครงการคนละครึ่ง จำนวน 10 ล้านคน โดยภาครัฐจะให้สิทธิประโยชน์โดยอาศัยวิธีการร่วมจ่าย 50% ไม่เกิน 100 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท โดยทั้งหมดจะเสนอครม.เห็นชอบสัปดาห์หน้า


สำหรับโครงการคนละครึ่ง เบื้องต้นจะเปิดลงทะเบียนวันที่  16 ต.ค.63 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 6 โมงเช้า ถึง 5 ทุ่ม เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. - 31 ธ.ค.63 เน้นให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยในสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ไม่รวมลอตเตอรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และการบริการ กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในวันที่ลงทะเบียนและมีบัตรประจำตัวประชาชน


ส่วนร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่นิติบุคคล และไม่ใช่ร้านค้าสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ มีกลุ่มเป้าหมายร้านค้าจำนวนประมาณ 100,000 ร้านค้า โดยร้านค้าสามารถลงทะเบียน ผ่าน www.คนละครึ่ง.com หรือแจ้งผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยเร่งลงทุนโครงการใหญ่เคลียร์ EIA-ดัน PPP-ตั้ง รสก.ไฮสปีดเทรน

ทีประชุมศบศ. ได้เร่งรัดโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่

โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ ที่ต้องการผลักดันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา EIA การทบทวนแบบรายละเอียดและเร่งการพิจารณาโครงการ


โครงการะบบขนส่งมวลชน ที่ต้องการการสนับสนุนเรื่องการเร่งจัดทำรายงาน PPP เร่งศึกษาทบทวนการออกแบบ จัดทำรายงาน EIA การใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างโครงการ แหล่งเงินทุนโครงการและสิทธิประโยชน์ทางภาษีของภาคเอกชน


โครงการทางพิเศษ ที่ต้องการเร่งรัดกระบวนการเตรียมความพร้อมโครงการ การอนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวน เร่งเจรจาการลงทุนโครงข่าย Missing Link รวมถึงการเร่งเตรียมความพร้อมโครงการให้สามารถลงทุนก่อสร้างได้ตามแผน


โครงการพัฒนาท่าเรือ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการเตรียมความพร้อมโครงการ และเร่งรัดกระบวนการเจรจาและประกาศผู้ชนะการประมูลโครงการร่วมลงทุน

การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันจัดทำมาตรการเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศ อาทิ การเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ในการลงทุน และการกำหนดเงื่อนไขการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ


โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน


โครงการศูนย์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการตามรูปแบบร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดการเตรียมความพร้อมของโครงการ และเสนอต่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน


ปรับเกณฑ์เครดิตเสริมสภาพคล่องเอสเอ็มอี


ที่ประชุม ศบส. เห็นชอบมาตรการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลา Credit term ในประเทศไทย ตามข้อเสนอของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในกลุ่ม SMEs ที่เป็นผู้จัดส่งสินค้าและวัตถุดิบการผลิต (Supplier) ของธุรกิจขนาดใหญ่ โดยมีมาตรการที่สำคัญ คือ


(1) กำหนดเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลา Credit term โดยลูกหนี้การค้าจะต้องชำระหนี้ให้แก่คู่ค้าภายในระยะเวลา 30 – 45 วัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละประเภทธุรกิจ โดยให้มีผลบังคับใช้ กรณียกเว้น และบทลงโทษทางกฎหมาย รวมทั้งกำหนดช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน (Transition period) สำหรับภาคธุรกิจให้เตรียมความพร้อมและปรับตัวภายใต้เกณฑ์มาตรฐานระยะเวลา Credit term

(2) เปิดเผยข้อมูลระยะเวลา Credit term โดยกำหนดให้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยข้อมูลระยะเวลา Credit term โดยเฉลี่ยในการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และเสนอให้นำข้อมูลระยะเวลา Credit term เป็นหนึ่งในเงื่อนไขการประเมิน Socially Responsible Investing


(3) สร้างแรงจูงใจด้านบวกให้ภาคธุรกิจปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลา Credit term อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจสำหรับภาคธุรกิจให้มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ในการลดระยะเวลา Credit term

ศบศ.สั่งเร่งลงทุนโครงการใหญ่เคลียร์ EIA-ดัน PPP-ตั้ง รสก.ไฮสปีดเทรน


ปรับเกณฑ์ต่างชาติเข้ามาซื้อคอนโดฯ-กองทุนอสังหาฯ พร้อมขยาย Smart Visa

นอกจากนี้ยังเห็นชอบในหลักการข้อเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (Permanent resident permit) และแนวทางการปรับปรุงมาตรการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ หรือสมาร์ทวีซ่าเพื่อดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน ผู้บริหาร และผู้ประกอบการวิสาหกิจ

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.