การเคหะออกบอนด์6.8พันล้าน อายุนาน 15 ปี ดอกเบี้ยดี 1.90%

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งช่ติ ได้ร่วมลงนามกับธนาคารออมสินในการออกพันธบัตรเพื่อสังคม (Social Bond) ของการเคหะแห่งชาติ ถือเป็นการออกพันธบัตรเพื่อสังคมครั้งแรกของรัฐวิสาหกิจไทย

สำหรับการออกพันธบัตรเพื่อสังคมของการเคหะแห่งชาติ ในครั้งนี้ เป็นการออกพันธบัตรเพื่อ Refinance การลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยทั้งประเภท เช่า เช่าซื้อ และซื้อ ที่มีระดับราคาที่รับภาระได้ ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ ซึ่งจะมีประชาชนประมาณ 13,569 ครัวเรือน หรือประมาณ 54,000 คน ได้รับประโยชน์จากการออกพันธบัตรในครั้งนี้

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสินเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรเพื่อสังคม หรือ Social Bond ของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2563 วงเงินไม่เกิน 6,800 ล้านบาท นับเป็นครั้งแรกของรัฐวิสาหกิจไทยที่มีการออกพันธบัตรประเภทนี้ ซึ่งกระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้คัดเลือกธนาคารออมสินให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่าย พันธบัตรมีจำนวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น 5 ปี วงเงิน 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.02% ต่อปี รุ่น 10 ปี วงเงิน 2,800 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.64% ต่อปี และรุ่น 15 ปี วงเงิน 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.90% ต่อปี กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย


ทั้งนี้ ได้เปิดให้นักลงทุนแสดงความจำนงแล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 และจะเปิดให้จองซื้อในวันที่ 22 กันยายน 2563 และมีกำหนดออกพันธบัตรในวันที่ 23 กันยายน 256

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.