• yindee

จองล้นหุ้นเพิ่มทุนGULF

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1,066.65 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 10 ต่อ 1 ที่ราคาหุ้นละ 30 บาท เมื่อวันที่ 14-18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมานั้น พบว่าผู้ถือหุ้นให้ความสนใจในการใช้สิทธิจองหุ้นเพิ่มทุนของ GULF เป็นจำนวนมาก โดยมีความต้องการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนสูงกว่าที่จำนวนหุ้นที่จัดสรรถึง 1.26 เท่าสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทว่ามีศักยภาพการเติบโตสูง รวมถึงแผนธุรกิจที่มีกลยุทธ์ชัดเจน โดยภายหลังจากการเพิ่มทุนจะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 10,666.5 ล้านบาท เป็น 11,733.15 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญตามแผนการเพิ่มทุนแล้วจำนวนประมาณ 32,000 ล้านบาท เพื่อไปลงทุนในโครงการที่อยู่ในแผนงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น โครงการพลังงานหมุนเวียนในประเทศเวียดนาม โครงการพลังงานลมในประเทศเยอรมนี โครงการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค รวมถึงแผนการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งบริษัทมองโอกาสในการขยายธุรกิจไปในเอเชีย ยุโรป อเมริกา และภูมิภาคอื่น ๆ

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook