• noptanitc

IVLรุกซื้อกิจการ


ทุ่ม 6.2 หมื่นล้านซื้อโรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ในสหรัฐฯ ดันกำลังผลิตเพิ่ม


บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือ IVL แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เมื่อวนที่ 7 ส.ค.62 บริษัท และ/หรือ Indorama Ventures Holdings LP ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ทำสัญญาการเข้าซื้อธุรกิจ/สินทรัพย์บางส่วนจากบริษัท Huntsman Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange) ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตออกไซด์แบบบูรณาการ (Integrated Oxides) และอนุพันธ์ (Derivatives) ซึ่งใช้ผลิตผลิตภัณฑ์หลัก มูลค่ารวม 2,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่าประมาณ 61,960 ล้านบาท) นอกจากนี้ บริษัทจะรับภาระผูกพันในเงินบำนาญ (pension obligations) เป็นเงินจำนวณไม่เกิน 76 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่าประมาณ 2,354 ล้านบาท)ในการเข้าทำธุรกรรมฯ มูลค่า 2,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ในครั้งนี้ บริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดภายใน และบริษัทจะทำสัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้น (Bridge Loan Facility Agreement) กับสถาบันการเงิน ในวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 1,500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ


สำหรับ บริษัท Huntsman Corporation เป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายระดับโลกในธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่แตกต่างและประเภทชนิดพิเศษ (differentiated and specialty chemicals) โดยมีโรงงานผลิตอยู่หลายแห่ง ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมฯ นั้น ผู้ขายจะแบ่งขายเฉพาะสินทรัพย์/ธุรกิจบางส่วน ที่ตั้งอยู่ที่ (i) Port Neches รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา (“โรงงาน Port Neches”), (ii) เมือง Dayton รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา (“โรงงาน Dayton”), (iii) เมือง Alvin (Chocolate Bayou) รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา (“โรงงาน Chocolate Bayou”), (iv) เมือง Botany รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย (“โรงงาน Botany”) และ (v) เมือง Ankleshwar ประเทศอินเดีย (“โรงงาน Ankleshwar”) โดยธุรกิจ/สินทรัพย์ที่ได้มาจะมีกาลังการผลิตรวมประมาณ 3 ล้านเมตริกตันต่อปี


การเข้าทำธุรกรรมฯ ในครั้งนี้จะขยายขอบเขตความเชี่ยวชาญของไอวีแอลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกไซด์แบบบูรณาการ (Integrated Oxides) ในแถบชายฝั่งบริเวณอ่าวของประเทศสหรัฐอเมริกา (Gulf Coast of the United INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED States: USGC) ผ่านความเป็นเลิศในการดาเนินงานในระดับมาตรฐานสากล สูตรและเทคโนโลยีที่แตกต่าง และมีความเหมาะสมกับการเติบโตในกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกไซด์แบบบูรณาการ (Integrated Oxides) และเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) ประกอบด้วยแพลตฟอร์มเอทิลีนออกไซด์ (Ethylene Oxide) และโพรพิลีน ออกไซด์ (Propylene Oxide) ทั้งนี้ ธุรกิจที่ได้มานั้น เป็นธุรกิจปลายน้าแบบบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งผลิตสารลดแรงตึงผิว (Surfactants) ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลในครัวเรือน และผลิตสารโพรพิลีน ออกไซด์ (Propylene Oxide) ที่ใช้ในการผลิตวัสดุฉนวนและโฟม (insulation and foam materials) ซึ่งธุรกิจชั้นนาปลายน้า (leading downstream businesses) ดังกล่าวจะกลายเป็นแพลตฟอร์มหลักที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดการบูรณาการในธุรกิจต้นน้าและธุรกิจปลายน้าในอีก 5 – 10 ปีข้างหน้า


ทั้งนี้ จากการประมาณการ การเข้าซื้อธุรกิจ/กิจการในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มอัตรากำไรหลักก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (core EBITDA) ของไอวีแอลในปี 2561 ในอัตรา 25% และยังช่วยเพิ่มกำลังการผลิตในอัตรา 23% ในธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มมูลค่าของการเข้าซื้อกิจการ/สินทรัพย์ซึ่งคานวณจากมูลค่ากิจการ (enterprise value) เท่ากับ 2,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และภาระผูกพันในเงินบานาญ (pension obligations) เป็นเงินจำนวณไม่เกิน 76 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ


  


  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.