• WPT Team

กสิกรรับคัดเลือกเป็นสมาชิกDJSI ต่อเนื่องปีที่ 4

ธนาคารกสิกรไทยได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2019 ทั้งในระดับโลก (World) และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน เป็นธนาคารแรกของไทย ตอกย้ำความสำเร็จการสร้างรากฐานวัฒนธรรมองค์กรเป็น กรีน ดีเอ็นเอ แนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องมาตรฐานสากล


บัณฑูร ล่ำซำ

          นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2019 ซึ่งเป็นดัชนีวัดมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก ทั้งในกลุ่มดัชนีระดับโลก DJSI World และกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ DJSI Emerging Markets โดยปีนี้มีธนาคารชั้นนำทั่วโลกได้รับการเทียบเชิญและเข้าร่วมการประเมินจำนวน 202 แห่ง ธนาคารที่มีคะแนนประเมินสูงที่สุดในโลกประมาณ 12% แรก เท่านั้น ที่ได้รับการคัดเลือก และในปีนี้ ธนาคารกสิกรไทยเป็น 1 ใน 25 ธนาคารชั้นนำที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ดีที่สุดระดับโลก (DJSI World) และเป็น 1 ใน 14 ธนาคารในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets) เป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกการดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2559-2562            นับเป็นความสำเร็จที่เกิดจากทุกภาคส่วนขององค์กรมีเป้าหมายชัดเจนร่วมกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน และมุ่งดำเนินงานให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทยมีการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.