• Chatchai

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต มอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมกรณีติดเชื้อหรือเสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์รายบุคคลของบริษัทฯ กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบริษัทฯ จะมอบค่าชดเชยรายวัน วันละ 1,250 บาท นานสูงสุดไม่เกิน 20 วัน และในกรณีเสียชีวิต บริษัทฯ มอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมจำนวน 50,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม – 2 เมษายน พ.ศ. 2563


นางแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เร่งดำเนินออกมาตรการช่วยบรรเทาความวิตกกังวลจากการเจ็บป่วยกระทันหัน หรืออาจเกิดความสูญเสียแก่ลูกค้าที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมอบผลประโยชน์พิเศษความคุ้มครองกรณีการเสียชีวิต เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท สำหรับลูกค้าทุกคนที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลของบริษัทฯ และ


หากลูกค้ามีสัญญาเพิ่มเติมประกันภัยสุขภาพรายบุคคลกับบริษัทฯ ก็จะได้รับความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล เป็นจำนวนเงิน 1,250 บาทต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน) รวมสูงสุด 25,000 บาท


ทั้งนี้ ความคุ้มครองดังกล่าวข้างต้นต้องมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น และเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้


- บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับและพิจารณาหลักฐานที่แสดงถึงเหตุแห่งการเจ็บป่วย และ/หรือเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


- จำนวนผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมนี้ จะจ่ายให้เพียงครั้งเดียว แม้ว่าผู้เอาประกันภัยจะมีกรธรรม์รายบุคคล และ/หรือสัญญาเพิ่มเติมประกันภัยสุขภาพกับบริษัทฯ มากกว่าหนึ่งฉบับก็ตาม


- หากผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล จากการเจ็บป่วยใดๆ ที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนวันที่ 3 มีนาคม 2563 จะไม่ได้รับผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมดังกล่าวนี้


+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook