• Chatchai

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้าอันดับ 1 ในเอเชีย 4 ปีซ้อนด้านความรับผิดชอบต่อองค์กร (CR)บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้าอันดับ 1 ในเอเชีย 4 ปีซ้อน ด้านความรับผิดชอบต่อองค์กร (CR) จากการประเมินดัชนีชี้วัดความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อองค์กรของกลุ่มแอกซ่า (AXA Sustainability Index 2019) ด้วยคะแนนสูงที่สุดถึง 87 คะแนน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ในฐานะบริษัทประกันชั้นนำที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการตอกย้ำจุดยืนของบริษัทฯ ในการมุ่งมั่นในการช่วยเหลือสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดมา เพื่อให้โอกาสทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook