• Chatchai

KTAM ขายตราสารหนี้ต่างประเทศ 12 เดือนชูผลตอบแทน 1.62 % ต่อปี


นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย หรือ KTAM เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่าย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 259 (KTFF259) รหัสกองทุน KSL (เค เอส แอล) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 อายุโครงการ 12 เดือน เงินลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท เน้นลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงินต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80%


ประกอบด้วย เงินฝากประจำ AGRICULTURAL BANK CHI, CHINA CONSTRUCTION BANK ASIA, QATAR NATIONAL BANK, AL AHLI BANK, COMMERCIAL BANK PQSC รวมถึง ตั๋วแลกเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน และ บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง ประเทศไทย ผลตอบแทนโดยประมาณ 1.62% ต่อปี โดยบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย


ในช่วงสัปดาห์ที่ 18-25 ตุลาคม 2562 อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในประเทศมีการปรับตัวในลักษณะ Pivoting โดยอัตราผลตอบแทนของตราสารระยะสั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นตามโอกาส cut ดอกเบี้ยที่ลดลงหลังรัฐบาลทยอยออกนโยบายด้านการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการผ่านวาระแรกของร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2563 ในขณะที่ตราสารอายุคงเหลือตั้งแต่ 4 ปี ขึ้นไปอัตราผลตอบแทนมีการปรับตัวลดลงตามกระแส Risk off ของตลาดหุ้นไทยเริ่มจาก Outlook กลุ่มธนาคารนำโดย KBANK โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติเป็นยอดซื้อสุทธิจำนวน 3,242 ล้านบาท


สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามจะเป็นนโยบายของรัฐบาลประยุทธ์ 2 ความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล BREXIT ทิศทางของการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนระหว่างประเทศ และการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ


อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา มีการปรับตัวลดลงเกือบทุกช่วงอายุตามกระแส Risk off จากความกังวลเรื่องการเมืองในสหรัฐอเมริกากรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอให้เริ่มกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดี และความกังวลต่อความสำเร็จของการเจรจาการค้าในเดือนตุลาคมจากการที่ US เตรียมจำกัดการลงทุนในจีนและปลดบริษัทจีนออกจากการจดทะเบียนในตลาดหุ้น US


โดยสรุปอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อายุคงเหลือ 2 ปี ปรับตัวลดลง 6 bps. มาอยู่ที่ 1.63% ต่อปี อายุคงเหลือ 5 ปี ปรับตัวลดลง 5 bps. มาอยู่ที่ 1.56% ต่อปี และอายุคงเหลือ 10 ปี ปรับตัวลดลง 5 bps. มาอยู่ที่ 1.69% ต่อปี สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามจะเป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกันยายน ความคืบหน้าของการเจรจาเพื่อหาทางยุติสงครามการค้า ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ความคืบหน้า Brexit การดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจ การค้า และการเมืองของสหรัฐอเมริกา


กองทุนประเภท Term Fund เป็นกองทุนที่เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงสูงกว่าเงินฝากในช่วงระยะเวลาประมาณ 1 ปี แต่อาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าการลงทุนในหุ้น มีระยะเวลาลงทุนที่แน่นอน และสามารถกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนภายใต้สภาวะตลาดที่มีความผันผวน


  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.