• Chatchai

KTAM เปิดขายกองทุน KT-Ashares ฉวยโอกาสหุ้นจีนเพิ่มสภาพคล่อง

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างการเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ของกองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ (KT-Ashares) ในวันที่ 29 ก.ค. – 5 ส.ค. 2563 ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “PT” ในสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม


ทั้งนี้ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป โดยผู้ลงทุนต้องยอมรับความเสี่ยงและความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนได้ บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนหลัก ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์การลงทุนในตลาดหุ้นจีน


สำหรับกองทุนหลัก Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นจีนที่มีการเติบโตสูง คุณภาพดี มีมูลค่าที่สมเหตุสมผล และคัดเลือกหุ้นแบบ High Conviction โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์เชิงลึก รวมทั้งเน้นกลยุทธ์การสร้างพอร์ตการลงทุนที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตของการบริโภคภายในประเทศจีน

นางชวินดา กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดหุ้น China-A-Shares เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญในประเทศจีน โดยมีมูลค่าของตลาดหุ้น China-A-Shares ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่งมีขนาดอยู่ที่ประมาณ 8.5 ล้านล้านดอลล่าสหรัฐ หรือ เทียบเท่ากับขนาดของกลุ่ม Eurozone ทั้งหมด และนักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในตลาด China-A-Shares มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นถึง 3.8% ในเดือน ก.พ. 2563 เมื่อเทียบจากปี 2558 ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ 1.1%


ทั้งนี้ การปรับเพิ่มน้ำหนักของหุ้น China-A-Shares ในดัชนี MSCI ยังได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติเนื่องจากหุ้นจีนยังมีน้ำหนักน้อยในดัชนีหุ้นโลกโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับอิทธิพลของจีนในเศรษฐกิจทั่วโลก อีกทั้งหุ้น China-A-Shares ยังช่วยเพิ่มความหลากหลายมากขึ้นให้กับศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนในระยะยาว (ที่มาของข้อมูล : Allianz Global Investors ณ วันที่ 29 ก.พ. 2563) ทำให้กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ (KT-Ashares) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน เพิ่มทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นให้กับพอร์ตการลงทุน โดยมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไปอยู่ที่ 1,000 บาท


+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook